Aktuality

Komplexný psychoterapeutický výcvik v systemickom prístupe
"Umenie terapie"/800 h./

Termin: marec-máj 2021

Prihlášky prijímame už teraz! Prijímacie vstupné pohovory s uchádzacmi sa konajú priebežne on line cez Skype vo vopred dohodnutom termíne.

Vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií: psychológov, psychiatrov, lekárov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, liecebných pedagógov, zdravotných pracovníkov (Mgr.), sociálnych pedagógov a i. Výcvik je súcastou psychoterapeutického vzdelávania Slovenského inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii SIVP, ktoré je akreditované Ministerstvom zdravotníctva SR. O zaradení do výcviku rozhoduje poradie prihlášky.


Výcvik v systemickej párovej a rodinnej terapii /200 h./

Termín: 28.-29.11.2020

Posledné voľné miesta v skupine !

Práca s párom, rodinou ci iným systémom kladie zvláštne nároky na pracovníka oproti práci s jedincom a vyžaduje iné spôsoby porozumenia komplexite fungovania systémov a iné spôsoby zaobchádzania s nimi. Kurz sa snaží byt príspevkom k vypleniu medzery na odbornom poli vzdelávania v tejto oblasti.


Kurz "Systemický rozhovor" /20 h./

Termin: 6.-7.3.2021

Kurz má pomôct získat základnú orientáciu a zrucnost pri vedení pomáhajúceho rozhovoru tak, aby co najúspornejším, bezbolestným a príjemným spôsobom pre všetky zúcastnené strany viedol k co najväcšiemu úžitku pre klienta.


Výcvik v naratívnej terapii /120 h./

Termín: 10.-11.4.2021

120-hodinový intenzívny výcvik ponúka úcastníkom jednak osvojenie naratívneho spôsobu práce s ich klientami, a jednak súcasne sformovanie si vlastného príbehu pomáhania.


Tréning Základy koucovania /60 h./ Novinka !!!

Termín: jar-jesen 2021

Cielom tréningu je nahliadnut do velmi komplexného a v súcasnosti najmodernejšieho prístupu k vedeniu ludí - systemického koucovania, ktoré stavia na dôslednom rozlišovaní kompetencií , rozvíjaní efektívnej komunikácie a vedenia konštruktívneho spôsobu rozhovoru, stavia na zameraní sa na riešenie problémov, nie na problémy.


Systemický manažment a koucovanie /100 h./

Termín: jar-jesen 2021

100-hodinový intenzívny tréning pre manažérov, trénerov, lektorov, koucov a poradcov s využitím systemického prístupu. Na požiadanie uskutocníme in-house formou pre firmy a organizácie.


Prihláška