Výcvik naratívnej terapie

Naratívny prístup využíva pozitívnu moc príbehu, ktorá svojou podmanivosťou formuje ľudskú skúsenosť a napĺňa ju - od počiatku ľudských kultúrnych dejín - zmyslom. Konštruktivistické chápanie jazyka umožňuje - v kontexte systemického prístupu - vnímať ľudské trápenie ako príbeh podliehajúci zákonom jazyka a s týmto príbehom pracovať ako s takou realitou v jazyku, ktorá sa vzpiera priznať jej nositeľovi jeho živé a pôvodné autorstvo.

Naratívny prístup rozvíja spoluprácu pomáhajúceho a klienta, ktorá umožňuje vrátiť klientovi autorstvo jeho dominantného životného príbehu, autorstvo dosiaľ zatienené trápením a bolesťou. Takéto spoločné dielo nie je možné bez postupne získavanej hlbokej viery, že človek je viac, než (akýkoľvek) príbeh, ktorý si o sebe rozpráva a bez hlbokého rešpektu v ľudskú kompetenciu vytvoriť si nový príbeh o sebe - s menším trápením a väčšími možnosťami slobodnej voľby.

Výcvik ponúka účastníkom jednak osvojenie naratívneho spôsobu práce s ich klientami, a jednak súčasne sformovanie si vlastného príbehu pomáhania.

Lektorský tím:

PhDr. Eva Linhová

Kurz pozostáva zo šiestich 20-hodinových výcvikových stretnutí :

Štruktúra jedného stretnutia:

  1. 1. deň 10,00 - 18,30
  2. 2. deň 9,00 – 17,00

Platobné podmienky :

cena: 145 Eur za jedno 20 hod stretnutie (7,25 Eur /hod)
Cena celého kurzu je 870 EUR.
Predbežnú prihlášku stačí vyplniť a poslať nám mailom, my Vám mailom zašleme Zmluvu s účastníkom výcviku, kde sú špecifikované podmienky absolvovania výcviku.

Prihlášky môžete zasielať na:

PhDr. E. Linhová: isz@isz.sk, č.t.:0904 596 777, 0918 606 696.

Za záväzné prihlásenie sa považuje podpísanie a zaslanie zmluvy v dvoch exemplároch na adresu : E.Linhová, ISZ KE, Húskova 47, 04023 Košice a vyplatenie najmenej dvoch splátok teda 220 Eur na číslo účtu ISZ KE: 262 172 1985/1100 IBAN: SK3511000000002621721985. Ako variabilný symbol použite nejaké vami zvolené min. 6-miestne číslo (niečo ako váš PIN či heslo, nepoužívajte svoje rod.číslo, dátum narodenia a pod.), prípadne číslo faktúry (vyžiadajte vopred s udaním Vašich základných fakturačných údajov – názov firmy,adresa firmy, DIČ, IČO). Ako účel platby uveďte svoje meno a názov kurzu alebo jeho skratku NRT.

O zaradeni do kurzu rozhoduje poradie prihlášok a platieb !!!

Prihláška