NOVINKA !!!

Výcvik v systemickej párovej a rodinnej terapii

 

ISZ KE spolu s ISZ-MC Praha otvárajú kurz pre pracovníkov pomáhajúcich profesií, psychológov, psychoterapeutov, lekárov, psychiatrov, sociálnych, pracovníkov, pedagógov, andragógov a i., ktorí pracujú so špecifickou klientelou, a to problémovými systémami (alebo ich časťami) rodinnými, párovými a inými, ktorá je reálne najčastejšou klientelou poradní, zariadení psychosociálnych služieb i klinických pracovísk.

*Je určený tým pracovníkom, ktorí musia zohľadňovať pri práci s jedincom jeho ďalšie systémové prepojenia (napr.keď je problém viazaný na systém školy, liečebného či ústavného zariadenia apod.).

*Je vhodný pre tých, ktorí pracujú s problémovými ďeťmi, kde nevyhnutnou súčasťou poradenského a terapeutického procesu je spolupráca rodičov, prípadne učiteľov, vychovávateľov a i.

*Je neoceniteľný pre párových a manželských poradcov a terapeutov, ktorí pri práci s párom musia zohľadňovať rôzne, často napohľad protichodné, potreby zúčastnených strán a napriek tomu neustále nachádzať cesty vedenia zmyluplného a konštruktívneho dialógu.

Lektorský tím:

PhDr. Eva Linhová

Štruktúra jedného stretnutia:

Kurz pozostáva z desiatich 20-hodinových výcvikových stretnutí v priebehu cca 1 a pol roka:

Sobota: 10,00 - 18,30
Nedela: 9,00 - 17,00

Platobné podmienky :

120 EUR za jedno 20 hod stretnutie (6 Eur/hod)
Do predbežnej prihlášky (je na www.isz.sk) stačí uviesť Vaše meno, profesiu, č.tel., e-mail a kontaktnú adresu, na ktorú Vám zašleme zmluvu a ďalšie informácie.

Prihlášky zasielajte e-mailom alebo na adresu:

PhDr. E. Linhová, ISZ Košice, Húskova 47, 040 11 Košice
isz@isz.sk, č.t.:0904 596 777, 0918 606 696.

Za záväzné prihlásenie sa považuje zaslanie prihlášky a vyplatenie najmenej dvoch splátok na číslo účtu ISZ KE(IBAN): SK35 1100 0000 0026 2172 1985. Ako variabilný symbol použite nejaké vami zvolené min. 6-miestne číslo (niečo ako váš PIN či heslo, nepoužívajte svoje rod.číslo, dátum narodenia a pod.), prípadne číslo faktúry (vyžiadajte vopred s udaním Vašich základných fakturačných údajov – názov firmy,adresa firmy, DIČ, IČO). Ako účel platby uveďte svoje meno a názov kurzu alebo jeho skratku SPRT .

O zaradeni do kurzu rozhoduje poradie prihlášok a platieb !!!

Prihláška