NOVINKA !!!

Kurz "Systemický rozhovor"

Kurz je určený pre sociálnych pracovníkov, pedagógov, zdravotníkov, psychológov, pracovníkov neziskových pomáhajúcich organizácií, psychosociálnych služieb a študentov spomínaných odborov.
Kurz má pomôcť získať základnú orientáciu a zručnosť pri vedení pomáhajúceho rozhovoru tak, aby čo najúspornejším, bezbolestným a príjemným spôsobom pre všetky zúčastnené strany viedol k čo najväčšiemu úžitku pre klienta. Pre pomáhajúceho pracovníka prináša úľavu od ťarchy bremena expertnosti a "burn-out" syndrómu (syndrómu vyhorenia), tým, že podnecuje a podporuje kompetencie a zdroje klienta k nachádzaniu si vlastných a teda pre neho tých najlepších riešení svojich problémov.

Kurz pozostáva z 1 víkendového stretnutia 12 hod online formou cez ZOOM

Cena : 100 EUR

Lektorka kurzu: PhDr. Eva Linhová

Do predbežnej prihlášky stačí uviesť Vaše meno, tel.kontakt, profesiu, e-mail, kontaktnú adresu, na ktorú Vám zašleme zmluvu a ďalšie informácie.

Prihlášky zasielajte e-mailom alebo na adresu:

PhDr. E. Linhová, ISZ Košice, Húskova 47, 040 11 Košice
isz@isz.sk, č.t.:0904 596 777, 0918 606 696.

Za záväzné prihlásenie sa považuje zaslanie prihlášky a vyplatenie splátky na číslo účtu (PhDr. E. Linhová) IBAN: SK10 1100 0000 0026 2672 2397. Ako variabilný symbol použite nejaké vami zvolené min. 6-miestne číslo (niečo ako váš PIN či heslo, nepoužívajte svoje rod.číslo, dátum narodenia a pod.), prípadne číslo faktúry (vyžiadajte vopred s udaním Vašich základných fakturačných údajov – názov firmy,adresa firmy, DIČ, IČO). Ako účel platby uveďte svoje meno a názov kurzu alebo jeho skratku SR (kvôli jednoduchej identifikácii).

O zaradeni do kurzu rozhoduje poradie prihlášok a platieb. Pri odhlásení sa z kurzu najneskôr 7 dní pred jeho začatím sa prihlásenemu vrati poplatok znížený o stornopoplatok 25 EUR. Pri odhlásení sa z kurzu menej ako 7 dní pred jeho začatím sa poplatok nevracia. Odhlásenie sa z kurzu treba urobiť doporučenou listovou zásielkou na adresu inštitútu. Pre vrátenie poplatku je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke !!!

Prihláška