Výcvik v terapii

Komplexný psychoterapeutický výcvik v systemickom prístupe "Umenie terapie" / 800 h./

Vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií: psychológov, psychiatrov, lekárov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, liečebných pedagógov, zdravotných pracovníkov (Mgr.), sociálnych pedagógov a i.

Predbežné prihlášky na výcvik registrujeme už teraz a o zaradení do výcviku rozhoduje poradie prihlášky. Pred záväzným prihlásením sa do výcviku musí uchádzač úspešne absolvovať vstupný pohovor. Za záväzné prihlásenie na výcvik sa považuje zaslanie prihlášky a vyplatenie najmenej dvoch splátok, teda 300 EUR, na číslo účtu ISZ KE(IBAN): SK35 1100 0000 0026 2172 1985. Ako variabilný symbol použite nejaké vami zvolené min. 6-miestne číslo (niečo ako váš PIN či heslo, nepoužívajte svoje rod.číslo, dátum narodenia a pod.), prípadne číslo faktúry (vyžiadajte vopred s udaním Vašich základných fakturačných údajov – názov firmy,adresa firmy, DIČ, IČO). Ako účel platby uveďte svoje meno a názov kurzu alebo jeho skratku UT.

Výcvikový program je súčasťou psychoterapeutického vzdelávania Slovenského inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii SIVP, ktoré je akreditované Ministerstvom zdravotníctva SR a zahŕňa:
150 hod teórie
350 hod metodológie a sebaskúsenosti
200 hod supervízie
100 hod špecif. pripravy
---------------------------------------------------
800 hod spolu, ktoré zabezpečuje inštitút ISZ KE

Frekventanti, ktori majú záujem absolvovať celé psychoterapeutické vzdelávanie si ešte musia zabezpečit:
50 hod všeobecnej teórie SIVP
600 hod praktika psychoterapeutickej práce
200 hod praxe v akreditovanom zariadení
100 hod cvičnej terapie
---------------------------------------------
950 hod spolu

Celé psychoterapeutické vzdelávanie zahŕňa: 1750 hod

Komplexný výcvik ponúka:

  1. systemickú teóriu pomáhania (biologická teória poznania H. Maturanu, filozofia radikálneho konštruktivizmu, sociálne systémy podľa N.Luhmanna, klinická systemická teória K.Ludewiga, solution focused - na riešenie orientovaný prístup Steve de Shazera, zákazkový prístup Kurta Ludewiga, naratívny prístup M. Whitea a D.Epstona),
  2. metodické modely (pomoc versus kontrola, objednávka, ponuka, dojednávanie zákazky, konštruktívne otázky, domáce úlohy, reflektovanie a reflektujúci tím, externalizácia a dekonštrukcia, záverečná intervencia, práca s viacnásobnými a nejasnými objednávkami),
  3. praktický nácvik terapie (modelovanie, ale najmä živá konzultačná práca s reálnymi klientami pod supervíziou a intenzívny rozbor videozáznamov, práca v regionálnych skupinách, práca v reflektujúcom tíme),
  4. aplikačné postupy systemickej terapie pre jednotlivé deskriptívne diagnózy (neurotické a behaviorálne poruchy, hraničné stavy, závislosti a ď.), teórie a nástroje zmeny, zhody a rozdiely systemickej terapie a iných psychoterapeutických smerov.

Výcvik zahŕňa 26 dva a poldňových (25 hodinových) stretnutí, cca raz za 6 - 8 týždňov, 100 hodín práce v regionálnych skupinách, 50 hodín individuálnej supervízie.

Platobné podmienky :

Cena za jedno 25 hod. stretnutie - 175 Eur
Prvá splátka - 350 Eur (zahŕňa 2 stretnutia)
Cena celého výcviku (26 stretnutí) - 4 550 Eur

V cene sú zohľadnené náklady na honoráre českých a rakúskych lektorov, ich cestovné (z Prahy a Viedne), ubytovanie a metodické materiály zo zahraničnej literatúry.

(nedeľa: 9 - 18,30 hod.; pondelok: 9 - 18,30 hod; utorok: 9 - 12,30 hod.)

Prihlášky môžete zasielať na:

ISZ Košice, Húskova 47, 040 23 Košice, písomne alebo mailom :
isz@isz.sk, č.t.:0904596777 – Eva Linhová, riaditeľka ISZ KE

Prihláška