Tréning vedenia ľudí a selfmanažmentu

"Systemický manažment a koučovanie"

100-hodinový intenzívny tréning pre manažérov, trénerov, lektorov, koučov a poradcov s využitím systemického prístupu

Komu je tréning určený ?

 • Všetkým, ktorí v komplexných procesoch firemných zmien čelia situáciám, v ktorých sa vynára viac otázok, než osvedčených postupov a riešení.
 • Všetkým, ktorí sa potrebujú učiť novému a chcú profesionálne rásť.
 • Manažérom, riadiacim pracovníkom na rôznych úrovniach a pozíciách, vedúcim pracovných tímov, všetkým, ktorých efektivita práce je bezprostredne a tesne zviazaná s tzv. ľudským faktorom - účinnou interpersonálnou komunikáciou v sociálnych firemných systémoch.

Čo Vám tréning prinesie všeobecne ?

 • Alternatívny pohľad na riadenie komplexných firemných systémov (poradenskú činnosť) ako na komunikáciu psychických a sociálnych systémov.
 • Pohotovosť prijímať meniace sa podmienky riadenia (a poradenstva) ako príležitosť a výzvu učiť sa z nich.
 • Efektívnejšie využitie ľudských zdrojov v pracovnom tíme delegovaním a splnomocňovaním podriadených, zvyšovaním ich kompetencie, bez nutnosti radikálnych kádrových a personálnych zmien (prepúšťanie, prijímanie nových pracovníkov, výmena pracovníkov).
 • S menšou námahou dosiahnutie vyššieho výkonu podriadených prostredníctvom optimalizácie voľby adekvátnych profesionálnych spôsobov riadiacich činností za súčasného obmedzovania nutnosti kontrolných činností vedúcich pracovníkov.

A konkrétne?

 • formulovanie užitočných cieľov riadenia (alebo poradenstva) a ich dôsledné napĺňanie,
 • voľba vhodnej stratégie riadenia formou kontroly a/alebo pomoci,
 • riadenie formou koučovania, tzv. konštruktívnymi rozhovormi,
 • manažment konfliktov a stratégia rozhodovania,
 • radikálne posilnenie kompetencií a zodpovednosti pracovníkov,
 • efektívne riadenie porád, strategické plánovanie,
 • vlastná psychohygiena formou účinnej sebareflexie
 • tvorba bezpečia, vzájomného rešpektu a dôvery vecí nevyhnutných pre schopnosť niesť riziká zmien a produktívne ich využívať.

Miesto konania : Košice, záujemcom bude včas upresnené.

Podrobné informácie o tréningu ...

 1. Čo je systemický management?
 2. Štruktúra tréningu (100 hodín)
 3. Cena a platobné podmienky
 4. Zaradenie do tréningu
 5. Obsahový rámec tréningu
 6. Podmienky pre získanie Osvedčenia o absolvovaní
 7. Tréneri tohto tréningu
 8. Medzinárodná a vedecká spolupráca
 9. Ďalšie vzdelávacie programy

1. Čo je systemický management?

Systemický prístup (vychádzajúci predovšetkým z modernej teórie systému, teórie sebaorganizácie a kybernetiky II.rádu) umožňuje alternatívny pohľad na riadenie komplexných firemných systémov a poradenskú činnosť. Rozvíja profesionalitu založenú na premyslenej kontrole, podnecovaní, podpore a splnomocňovaní závislosti na danom kontexte a práve prítomných zdrojoch. Systemický prístup k riadeniu je založený na transparentnej a odôvodnenej kontrole a/alebo pomoci, na partnerskej spolupráci účastníkov procesu. Umožňuje zamerať sa na užitočný cieľ, jeho efektívne ukotvenie a delegovanie, na motivovanie pracovníkov k trvalejšiemu sebarozvoju (principiálne na všetkých úrovniach riadenia).

Vratislav Strnad : Nechť je lidem vyhrazená spolupráce

2. Štruktúra tréningu (100 hodín)

4 stretnutia (skupina má 8 - 12 účastníkov), raz za šesť až osem týždňov.

Štruktúra jedného stretnutia :

1. deň (piatok) 09.30 - 18.30
2. deň 09.00 - 18.00
3. deň 09.00 - 12.30
celkom 25 vyučovacích hodín

3. Cena a platobné podmienky


Cena : 1 245 EUR

Platba môže byť realizovaná v dvoch splátkach po 622,50 EUR.

Poz. Nie sme platcovia DPH.

Top

4. Zaradenie do tréningu

Po obdržaní Vašej prihlášky poštou alebo e-mailom (meno, vzdelanie, prac. zaradenie, firma, adresa pre kontaktovanie: bežná a e-mailová, telefón, mobil) Vám obratom zašleme faktúru. Podmienkou zaradenia do tréningu je zaplatenie min. 1. splátky na náš účet : 262 172 1985/1100
a zaslané avízo platby na e-mailovú alebo riadnu adresu ISZ Košice. Druhá splátka najneskôr v deň začatia tréningu.
E-mailová adresa : isz@isz.sk
Riadna adresa : PhDr. Eva Linhová, ISZ Košice, Húskova 47, 040 11 Košice

Intenzívna pracovná skupina je limitovaná počtom 12 ! Rozhodujúce pre zaradenie do skupiny je poradie došlých platieb!

Záväzná prihláška

Top

5. Obsahový rámec tréningu

 • Teória (20 hodín)
  Moderná teória systémov, aplikovaná na komplexný sebaorganizovaný firemný systém; model ponúkania pomoci a nastoľovania opatrení, reflektovanie ako metóda systemického riadenia (self management).
 • Prax (60 hodín)
  Techniky vedenia tzv. konštruktívneho rozhovoru a jeho intenzívny tréning.
 • Supervízia (20 hodín)
  Priama supervízia rozhovorov účastníkov v skupine; supervízia videozáznamov rozhovorov, uskutočnených v pracovnom kontexte účastníkov.
Skupina je lektorsky vedená tak, aby priamo demonštrovala procesy komplexného učenia sa v skupine v podmienkach bezpečia, vzájomného rešpektu a otvorenosti voči novému.

Top

6. Podmienky pre získanie Osvedčenia o absolvovaní

 1. 90% účasť na výcvikových stretnutiach
 2. Odovzdanie a supervízia 2 videozáznamov rozhovorov
 3. Písomné spracovanie a reflexie minima študijných textov
Top

7. Lektorka tohto tréningu

PhDr. Eva Linhová

Akademické vzdelanie : pracovná psychológia a psychológia riadenia (FF UPJŠ , Katedra psychológie, Košice)
Postgraduálne vzdelanie: systemická terapia (ISZ Praha). Odborná prax nad 25 rokov. Poradenstvo, psychoterapia, individuálne koučovanie pre firemných manažérov, lektorovanie terapeutických výcvikov, trénerstvo lektorov poradensko-vzdelávacích inštitúcií, supervízia tímovej spolupráce. Zakladajúca členka ISZ KE, členka České asociace koučů.

Top

8. Medzinárodná a vedecká spolupráca

 • Institut für systemische Studien, e.V., Hamburg
 • University Dublin
 • AGS-Institutet Stockholm
 • Brief Therapy Centre, Milwaukee
 • Deutsche systemische Gesellschaft
 • Institut systemického koučování (Extima group)
 • Institut für angewandte Menschenkunde (IAM) Wien
 • NIK Bremen Česká systemická společnost
 • Česká asociace koučů
Top